• ... Sin eventos.....

  • ... Se ruega leer las normas y reglas. Leer aquí

  • Bienvenido..


   
  Calificación:
  • 0 voto(s) - 0 Media
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  Iconos y Símbolos para Facebook, Twitter, Messenger, etc...


  Super moderadores

  Super Moderador (STAFF)


  ******
  1,352

  137
  Nivel: 31 [Nivel]
  Rango : 8%
  RangoRango
  Actividad : 4%
  ActividadActividad
  Experiencia : 69 %
  ExperienciaExperiencia

  Iconos y Símbolos para Facebook, Twitter, Messenger, etc...
  İmage


  <('o'< ^( '-' )^ (>‘o’)> v( ‘.’ )v <(' .' )>
  ---------------------------------------------
  ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳
  ---------------------------------------------
  ⒶⒷⒸⒹⒺⒻ ⒼⒽⒾⒿⓀⓁ ⓂⓃⓄⓅⓆⓇ ⓈⓉⓊⓋⓌⓍ ⓎⓏ
  ⓐⓑⓒⓓⓔⓕ ⓖⓗⓘⓙⓚⓛ ⓜⓝⓞⓟⓠⓡ ⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ
  α в c ∂ ε ғ g н ι נ к ℓ м η σ ρ q я s т υ v ω x ү z
  ά в ς đ έ ғģ ħ ί ј ķ Ļ м ή ό ρ q ŕ ş ţ ù ν ώ x ч ž

  ẁ Ẃ ẃ Ẅ ẅ Ạ ạ Ả ả Ấ
  ấ Ầ ầẨ ẩ Ẫ ẫ Ậ ậ Ắ
  ắ Ằ ằ Ẳ ẳ Ẵ ẵ Ặ ặ Ẹ
  ẹ Ẻ ẻ Ẽ ẽ Ế ế Ề ề Ể
  ể Ễ ễ Ệ ệ Ỉ ỉ Ị ị Ọ
  Æ ¢ ™ Ð ¹ º ç Þ ß ÿ æ â ã ¥ ¤ £ ¦ ©
  ª « ¬ ¬® ¯
  Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô
  Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é
  ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ Āā
  Ăă Ąą Ć ć ĉ Ċ ċ ő Œ œ Ŕ
  ŕ Ŗ ŗ Ř ř Ś ś Ŝ ŝ Ş ş Š
  š Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ Ũ ũ Ū ū Ŭ™
  ŭ Ů ů Ű ű Ų ų Ŵ ŵ Ŷ ŷ Ÿ
  Ź ź Ż ż Ž ž ſ ƒ Ǻ ǻ Ǽ ǽ
  Ǿ ǿ ˆ ˇ ˉ ˘˙ ˚ ˛ ˜ ˝ ;
  ---------------------------------------------
  ㊊㊐㊋㊌㊍㊎㊏ ㊐㊑㊒㊓㊔㊕㊖㊗
  ㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆ ㊇㊈㊉ ٧ ٨ ٩ ホ 么 メ _ ャ `
  ヲ _ カ シ ニ
  ---------------------------------------------
  דּהּ וּ זּ טּיּ ךּכּ לּ
  מּנּ סּ ףּ פּ צּ קּרּ שּ
  תּ וֹ בֿכֿ פֿ ﭏ ﭖ ﭗﭘ
  ﭙ ﭺﭻ ﭼ
  ﭽ ﮊ ﮋ
  ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮤ
  ﮥ ﯼ ﯽ ﯾ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ
  ﴾ ﴿ ﷲ ﺀ ﺁ ﺂ ﺃ ﺄ ﺅ
  ﺆ ﺇ ﺈ ﺉ ﺊ ﺋ ﺌ ﺍ ﺎ
  ﺏﺐ ﺑ ﺒ ﺓ ﺔ ﺕ ﺖ ﺗ
  ﺘ ﺙ ﺚ ﺛﺜ
  ﺝ ﺞ ﺟ
  ﺠ ﺡ ﺢ ﺣ ﺤ ﺥ ﺦ ﺧ ﺨ
  ﺩﺪ ﺫ ﺬ ﺭ ﺮ ﺯ ﺰ
  ﺱﺲ ﺳ ﺴ ﺵﺶ ﺷ ﺸﺹ
  ﺺ ﺻ ﺼ ﺽﺾ ﺿ ﻀ ﻁ
  ﻂ ﻃ
  ﻄﻅ ﻆ ﻇ ﻈ ﻉﻊ ﻋ ﻌ
  ﻍ ﻎ ﻏﻐ ﻑ ﻒ ﻓ ﻔ ﻕ
  ﻖﻗ ﻘ ﻙ ﻚ ﻛ ﻜ ﻝﻞ
  ﻟ ﻠ ﻡ ﻢ ﻣﻤ ﻥ ﻦ ﻧ
  ﻨﻩ ﻪ ﻫ ﻬ ﻭ ﻮﻯ ﻰ
  ﻱ ﻲ ﻳ ﻴﻵ ﻶ ﻷ ﻸﻹ
  ﻺ ﻻ ﻼ
  ل
  ---------------------------------------------
  ☺☻㋡☹©®♦♥♣♠❀✿✈❤♡❥☎☏☠☼☀☁☃☂⌚❄☮⚠♺△☯✓✗✘☪☬♂♀♁⚤⚣⚢⚥✚✙☭☢✇⌘✉✄✂✁✃❂〠♨✎☤❦✠✝☥☄♪♫♬⚐ൂ◯⌨☉★ △ ▲ ♠ ♣ ♧ ∵ ∴ ∷ ♟ # ✖ ♂ ♀ •●•●••●•●•
  ♂☼ К ฤ ι ☼♂
  ≧0≦ o(╥﹏╥)o //(ㄒoㄒ)// {{{(>_<}}} ™ぷ▂▃▅▆█ ∏卐 ※◤ ◥ ﹏﹋﹌ ∩∈∏ ╰☆╮≠→№←⊙▂⊙ ⊙0⊙ ⊙︿⊙ ⊙ω⊙ ⊙﹏⊙ ⊙△⊙… ●▂● ●0● ●︿● ●ω● ●﹏● ●△● ●▽● ─═☆☆═─๑۩ ۩๑ ۞•● ●•✗☉♤ ✙ 〠 〄 ❤ ◈ △ ▲ γ┋ ︻ ︼ ¤ ▽ ㄒ ∵ ∴ ∷ ω ㊣ § ↘↙〓 ψ × ◢ ◣ ◥ ◤ 卍 ◇ × Ψ ▓ √ ¤ ∞≡ 灬 ˇ ۩ ๑ ۞ ♥ ஐ • @ ღ ● ₪ √ ™ № ╬ ~ ξ € ﺕ ≈ ॐ ♪ ® ♂ ♀ û â î ♣ ♠ ◊ εїз ^ + * & % # ¨ o 0
  »-> ø ¤ ? ¿ © † ♡ <-« ๏ ย ร ø ж ° ■ஹ ஸ ఋ ఊ ௌ ொ இ ౖ ௲ ூ ஃ ஊ ஏ ஐ ஒ ஓ ஔ ஜ ஞ ి ಔ ృ ూ ప ௯ ௮ ி ஞ ஜ ಋ
  ౡౠ ౖ ಱ ಯ ಮ ಭ ಬ ❤♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪☀ ஐღ♂♀♥♡☜☞☎☏♠♣▣▤▥▦▩♬♪♩♭♪の☆→あⓛⓞⓥⓔ。°º¤•εïз
  ♂ ♀ ☆→ あⓛⓞⓥⓔ 。°º¤•εïз ╬ ღ ♂ ♀ ♥ ⁂ ░ ▒ ▒ ▓ ◊ ◦ ♠ ♣ ♪ の → ° ■ ♀ Ψ № ← ∑ ξ ζ ω ∏ √ ∩ ¤ ∞ ≡ ▄ ≠ ^_^ ─ = » « ﺴ ۩ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ▲ γ ō ◊♥╠═╝▫■□۩۞๑»«ஐҳ̸Ҳ̸ҳ©†εïз♪ღ♣♠•±җ۝°• ോ ൌ ് ൗ ൠ ാ ി ീ ു ൂ ൃ ಂ ಃ ಅ
  ಆ ಇ ಈ ಉ ಊ ಋ ಌ ಎ ಏ ಐ ಒ ಓ ಔ ಕ ಖ ಗ ಘ ಙ ಚ ಛ ೠ ೡ ೦ ೧ ೨ ೩ ೪ ೫ ೬ ೭ ೮ ೯ ௩ ௪ ௫ ௬ ௭ ௮ ௯ ௰ ௱ ௲ ભ મ ય ર લ ળ વ શ ४ ५ ६ ७ ८ ९॑ ॒ ॓ ॔ क़ ख़ ग़ ज़ ड़ ढ़ फ़ य़ ॠ ॡ ॢ ॣ । ॥ ० १ा ि ी ु ू ृ ँ ं
  ः ॄ ॅ ॆ े ै ॉ ॊ ो ौ ् ़ॐ २ ڧ ڨ ை३ ஹ ஸ ್ರ" ಳ್௮ ಆ ಕ್ಷ್ ఋ ன ಠ್ ಳ್ ப ம உ ஊ ఊ ௌ ொ இ ౖ ௲ ூ ஃ ஊ ஏ ஐ ஒ ஓ ஔ ஜ ஞ ి ಔ ృ ూ ప ௯ ௮ ி ஞ ஜ
  ಋ ౡౠౖ ಱ ಯ ಮ ಭ ಬ ҈ لّـّـّّا ® © җ ♥ ♂ ♀ ♥ ↔ ↕ ▪ ๑ ಕ▄ █ °¹²³∙ ▒ ◊ ◦ ♠ ♣ ♪ の →°■♀ Ψ №← ∑ ξ ζ ω ∏ √ ∩¤ ∞≡ ▄ ≠ ^_^ ─ = ≈≌ ﺴ۩๑ ๑۩۞۩๑ ▓ ▲ γ ō ╦ ╩ ε ┘ ┌ ╬ ω § Θ I ™
  ۣ۞ ۝ ù ν ώ x ч ž ۩₪۩ﺴ۩๑ ೪.೫ ๑۩۞۩๑ »»--><--«« ๑۩۞۩๑๑۩ﺴ≈۩₪۩ ∂ † ‡ ‼ ﻙ ფ ﻍ ﻪა ბ გ დ ხ ჯ ჰ
  ჱ ე ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ล ฦ ว ศ ษ ส •.:.•ോ سيف

  ભ મ ય ર લ ળ વ શ ષ સ હ ઼ ઽ ા િ ી ુ ૂ ૃ ૄ ૅ ે ૈ ૉ ો ૌ ્ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল শ ষ স ঁ ং ঃ অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ঌ এ ঐ ও ঔ ক খ গহ

  ಐ ಓ ಔ ಕ ಖ ಗ ಘ ಙ ಝ ಞ ಲ ಶ ಹ ೀ ಾ ಿ ಧಿ ೈ ೋ ೌ ೬ ೂ ೄ

  .:。✿*゚‘゚・✿.。.:* *.:。✿*゚’゚・✿.。.:* *.:。✿*゚¨゚✎・ ✿.。.:* *.:。✿*゚¨゚✎・✿.。.:*【】√ ¤ ∞ ㊝ ≡ ✖ ™ 乀 の♈ ◖◗♋ 灬 ≈ ◈Ш ǎ ☃ ☎ ☏ ☺ ☻ ▧ ▨ ♨ ◐
  ---------------------------------------------
  ➔⇧⇦⇨⇩➡➨➠➞➚➘➥➦➧➤⌦⌫➱➫➬➭➮➯▲►▼◄◢◥
  ←→↑↓↔↕⇊⇉⇈⇇⇆⇅⇄↖↗↘↙↻↺↷↶↵↴↳↲↱↰↯↪↩⇐⇑⇒⇓⇔⇕⇖⇗⇘⇙➾
  ➢➣➲➼➹➷➳➴➵➶➺➻➼➽《》︽︾><︿
  ---------------------------------------------
  ✩★✵✡✧☆✸✱✺✽✪✹
  ---------------------------------------------
  ♔♕♖♙♗♘
  ♚♛♜♟♝♞
  ---------------------------------------------
  ▓▒░▐▌】【︼︻▄▀▬▫▪□■╬╫╪╩╨╧╦╥╤╣╢║═╝╚╗╝╚╔╓╜╓╛╙╘╕╒╣╠╢╡╟╞ㅔ│┌┐└┘├┤┬┴┼ █ ▌▐ ░░▒▓
  ---------------------------------------------
  ≈≠±÷√≤≥«»❝❞€¥£ƒ$∑ßµΩ■∂‽∆∫Ææœπçø嶧&◊ı‰%{}*•¬˚ˆ˜˘¯ºªξ℁¹²³⌠⌡︵︶︷︸︹︺↔ ↕ ﻬ ҳ̸Ҳ̸ҳ ± Ψ۝ ╦ ╩ § ▲♦ ¶ ∩ $ ¼ ½ ¾ x » « ╚> <╝₪ ₫ ℅
  № ™ Ω e ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ∂ ∆ ∏
  ∑ - / • v 8 ∫ ˜ ≠ = = □ ▪ ▫ ◊
  ---------------------------------------------
  ♈ – Aries
  ♉ – Tauro
  ♊ – Geminis
  ♋ – Cancer
  ♌ – Leo
  ♍ – Virgo
  ♎ – Libra
  ♏ – Escorpion
  ♐ – Sagitario
  ♑ – Capricornio
  ♒ – Acuario
  ♓ – Piscis

  Escalera 1: █▆▅▃▂ ….
  Escalera 2: ▂▃▅▆█
  Escalera 3: ▂ ▃ ▅ ▆ █ ….
  Escalera 4: █ ▆ ▅ ▃ ▂
  ---------------------------------------------
  ❤ ❥ ♡ ♥ ღ ɞ
  ---------------------------------------------

  ---------------------------------------------
  ☚ ☛ ☜ ☝ ☞ ☟
  ---------------------------------------------
  ☩ ☨ ☦ ✙ ✚ ✛ ✜ ✝ ✞ ✠
  ---------------------------------------------
  ❀ ✿ ❁ ✾
  ---------------------------------------------
  Ƹ̴Ӂ̴Ʒ

  ƸӜƷ

  εїз
  ---------------------------------------------
  ♪ ♫ ♩ ♬ ♭ ♮ ♯
  ---------------------------------------------
  ★ ✩ ✮ ✯ ✰ ☆ ⋆╰☆╮✡ ۞
  ---------------------------------------------
  ❇ ❈ ❅ ❄ ❆
  ---------------------------------------------

  ---------------------------------------------
  ☾ ☽
  ---------------------------------------------
  ☼ ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
  ---------------------------------------------
  ♠ ♥ ♣ ♦
  ♡ ♢ ♤ ♧
  ---------------------------------------------
  ☯ ✡ ☨ ✞ ✝ ☮ ☥ ☦ ☧ ☩ ☪ ☫ ☬ ☭
  ---------------------------------------------
  ✌ ☮
  ---------------------------------------------
  ☢ ☣
  ---------------------------------------------
  ✉ ✍ ✎ ✏ ✐✑✒ ⌨
  ---------------------------------------------

  ---------------------------------------------
  ✂ ✄
  ---------------------------------------------

  ---------------------------------------------
  ☎ ☏ ✆ ☎
  ---------------------------------------------
  ⌛ ⌚
  ---------------------------------------------

  ---------------------------------------------

  ---------------------------------------------

  ---------------------------------------------

  ---------------------------------------------
  ๑ ۩ ۞
  ---------------------------------------------
  [►] |̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅] .ιllιlι.ιl

  ▀▀▀█ ▀▀▀█ ★★★★★★ (●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩(͡๏̯͡๏)۶ ٩(-̮̮̃•̃)۶ ٩(×̯×)

  ....._|____________________,,__
  ..../ `--|||||||||||----------------------_]
  .../_==o ____________________|
  .....),---.(_(__) /
  ....// () ),------
  ...

  ╔♥═╗╔╗
  ╚╗╔ ║║♥═╦╦╦═╗
  ╔╝╚╗♥╚╣║║║║╠╣
  ╚═♥╝╚═╩═╩♥╩═╝

  ::: (_(
  *: (=’ :’) :*
  •.. (,(”)(”)¤°.¸¸.•´¯`»

  ஜ۩۞۩ஜ♥ஜ۩۞۩ஜ♥ஜ۩۞۩ஜ♥ஜ۩۞۩ஜ♥ஜ۩۞۩ஜ
  •*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•
  ::: (_( ...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*
  *: (=' :') :::::::: ƒєʅɪȥ ɗɪʌ ɗє ʅʌ ɱʌɗɾє ::::::::::
  •.. (,('')('')¤...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*
  ...

  ╔══╗♫ ♪♪♪♪
  ║██║♪♪♪♪
  ║¨o•║♪♪♪
  ╚══╝.♫ MUSIC...!!

  ███۞███████ ]▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▃
  ▂▄▅█████████▅▄▃▂
  I███████████████████].
  ◥⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙◤...

  Ipod!
  ╔═══╗ ♪
  ║███║ ♫
  ║(●)♫║
  ╚═══╝♪♪

  ╔══╦╦╗─╔═╦══╦═╦═╗─╔═╦╦═╦══╦═╦═╦═╗─
  ╚╗╔╣║║─║═║╥╥║║║╔╝─║═╣║═╣╥╥║║║╔╣═╣─
  ─║║║║║─║║║║║║║║║──╠═║║═╣║║║╔╣║║═╣─
  ─╚╝╚═╝─╚╩╩╩╩╩═╩╝──╚═╩╩═╩╩╩╩╝╚╝╚═╝─

  █▀█▀█┼█▀▀┼┼┼█▀▀█┼█┼┼█┼█┼█▀▀┼█▀▀█┼█▀▀█
  ┼┼█┼┼┼█▄┼┼┼┼█┼┼█┼█┼┼█┼█┼█▄┼┼█┼┼█┼█┼┼█
  ┼┼█┼┼┼█▀┼┼┼┼█┼┼█┼█┼┼█┼█┼█▀┼┼█▀█▀┼█┼┼█
  ┼▄█▄┼┼█▄▄┼┼┼█▄██┼█▄▄█┼█┼█▄▄┼█┼▀█┼█▄▄█

  .||. .|| |̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ | lıllı ((((̲̅̅●̲̲̅̅̅̅=̲̲̅̅̅̅●̲̅̅)))) ıllı

  █▓┼┼┼┼┼┼┼▄██▄┼┼┼▄██▄┼┼┼┼┼┼┼┼▓█
  █▓┼┼┼┼┼┼██████┼██████┼┼┼┼┼┼┼▓█
  █▓┼┼┼┼┼┼█████████████┼┼┼┼┼┼┼▓█
  █▓┼┼┼┼┼┼█████████████┼┼┼┼┼┼┼▓█
  █▓┼┼┼┼┼┼┼┼█████████┼┼┼┼┼┼┼┼┼▓█
  █▓┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█████┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▓█
  █▓┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▓█

  ▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒███▒▒▒▒██
  ▒▒▒▒▒▒█▓▓█▒██▓▓▓██▒█▓▓█
  ▒▒▒▒▒█▓▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▒▓█
  ▒▒▒▒▒█▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓█
  ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
  ...▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓█▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓██▓▓▓▓▓██▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒█▓█▒▒▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒███▒▒▓▒▒▓▓█
  ▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒▒█▒▒▒▓▒▒▓▓█
  ▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒█▓▓▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓█
  ▒▒██▓▓▓█▓▒▒▒██▒██▒▒▒▓█▓▓▓██
  ▒█▓▓▓▓█▓▓▒▒█▓▓█▓▓█▒▒▓▓█▓▓▓▓█
  █▓██▓▓█▓▒▒▒█▓▓▓▓▓█▒▒▒▓█▓▓██▓█
  █▓▓▓▓█▓▓▒▒▒▒█▓▓▓█▒▒▒▒▓▓█▓▓▓▓█
  ▒█▓▓▓█▓▓▒▒▒▒▒█▓█▒▒▒▒▒▓▓█▓▓▓█
  ▒▒████▓▓▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▓▓████
  ▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓█▓▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓█

  ......( '_')
  ..../""""""""""""======░ ▒▓▓█D
  /"""""""""""""""""""
  _@_@_@_@_@_/

  __________¶___
  | ................... ||l ""|""__,_
  | _____________|||__|__|__|]
  (@)@)*********(@)(@)**(@).

  . … . . . . .. ./¯/)
  . . . . . . . .. /¯ ./
  . . . . . . . . /. . /
  . . . . . /¯`/’. .’/¯¯_
  . . . . ./’/. /. . /. . /. /¯
  ...
  √ FANS:
  █100√
  ██200√
  ███500
  ████1.000
  ¯`• ´¯)
  `• . , .•'(_¸.¤ ¤´¯) ¤(_¸.¤ ¤´¯) ¤(_¸.¤@"v"@...
  ( `•.¸▀█▀ ░ █░░ █▀█ █░█ █▀▀ _ ( *♥* )
  `•.¸ )░█░ ░ █░░ █░█ █░█ █▀▀ (♥,) - (♥,)
  .♥)▫ ▀▀▀ ░ ▀▀▀ ▀▀▀ ░▀░ ▀▀▀_ (♥,)(♥,)
  ......( ░░ █░█ █▀█ █░█░░-:¦:- -:¦:
  `•.¸ )░░ ▀█▀ █░█ █░█░░(¯`• ´¯)
  ¸.♥)▫ ░░ ░▀░ ▀▀▀ ▀▀▀░░`• . , .•
  (_¸.¤ ¤´¯) ¤(_¸.¤ ¤´¯) ¤(_¸.¤ ¤´¯) ¤


  (̅_̅_̅(̲̲̲̲̲̅̅̅̅̅̅(̅_̅_̲̅м̲̅a̲̅я̲̅l̲̅b̲̅o̲̅r̲̅o̲̅̅ _̅_̅_̅()


  __$$$$_______________###$$$_______________#####
  _$$$$$$____________$$$#$#$#$#____________######_
  _$$$$$$$________$$$$$$$$########________#######_
  __$$$$$$$_____$$$$$$$$$__#########_____#######__
  __$$$$$$$____$$$$$$$$______########____#######__
  __$$$$$$$__$$$$$$$$$________#########__#######__
  ____$$$$$_$$$$$$______(¨ `v´¨ )____######_#####____
  _____$$$$$$$$__________`-.¸.-`________########___- - - - - - - - - -
  ______$$$$$$$$$$$$$__________#############______
  ____$$$$$$$$$$$$$$$$$______#################____
  ____$$$$$$$$$$$$___$$$____###___############____
  ___$$$$$$$$$$$$$__$$$$$__#####__#############___
  ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#####################___
  ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__###################____
  _____$$$$$$$$$$$$$$$$$____#################_____
  ________$$$$$$$$$$____________##########________
  ______$$$$$$$$$$$$$__________#############______
  ____$$$$$$$$$$$$$$$$$______###############

  ٩͡[๏̯͡๏]۶
  </>
  _/_

  ░▓▓░▓▓░░░▓▓▓░▓▓▓░▓▓▓░▓▓▓░▓░▓▓▓░▓▓▓░░░▓▓░▓▓░ ▓▓▓▓▓▓▓░░▓░░░▓░▓░▓░▓░▓░░░▓░▓░▓░▓░░░░▓▓▓▓▓▓▓ ░▓▓▓▓▓░░░▓░▓░▓▓▓░▓▓▓░▓░░░▓░▓▓▓░▓▓▓░░░▓▓▓▓▓░ ░░▓▓▓░░░░▓░▓░▓▓░░▓░▓░▓░░░▓░▓░▓░░░▓░░░░▓▓▓░░ ░░░▓░░░░░▓▓▓░▓░▓░▓░▓░▓▓▓░▓░▓░▓░▓▓▓░░░░░▓

  ☆ε$ρєяø ђคвεятε คуυḋคḋø☆

  ̿ ̿ ̿̿̿̿̿’̿’̵͇̿̿=(•̪●)=/̵͇̿̿/’̿̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ̿̿̿̿̿’̿’̵͇̿̿=(•̪●)=/̵͇̿̿/’̿̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ̿̿̿̿̿’̿’̵͇̿̿=(•̪●)=/̵͇̿̿/’̿̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ̿̿̿̿̿’̿’̵͇̿̿=(•̪●)=/̵͇̿̿/’̿̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ̿̿̿̿̿’̿’̵͇̿̿=(•̪●)=/̵͇̿̿/’̿̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ̿̿̿̿̿’̿’̵͇̿̿=(•̪●)=/̵͇̿̿/’̿̿ ̿ ̿ ̿ ̿

  {0_o} {0_o} {0_o} {0_o} {0_o} {0_o} {0_o} {0_o}

  <(O.o)> <(O.o)> <(O.o)> <(O.o)> <(O.o)> <(O.o)> <(O.o)>

  ٩(●̮̮̃•̃)۶

  </>
  _/_

  ε(●̮̮̃•̃)з ε(●̮̮̃•̃)з ε(●̮̮̃•̃)з ε(●̮̮̃•̃)з ε(●̮̮̃•̃)з ε(●̮̮̃•̃)з ε(●̮̮̃•̃)з ε(●̮̮̃•̃)з

  ε(●̮̮̃•̃)з

  </>
  _/_

  ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(●̮̮̃•̃)۶

  ٩(͡๏̯͡๏)۶ ٩(͡๏̯͡๏)۶ ٩(͡๏̯͡๏)۶ ٩(͡๏̯͡๏)۶ ٩(͡๏̯͡๏)۶ ٩(͡๏̯͡๏)۶ ٩(͡๏̯͡๏)۶ ٩(͡๏̯͡๏)۶

  (•̪(•̪●)̪●) (•̪(•̪●)̪●) (•̪(•̪●)̪●) (•̪(•̪●)̪●) (•̪(•̪●)̪●) (•̪(•̪●)̪●) (•̪(•̪●)̪●)

  (•̪●)

  </>
  _/_

  ٩͡[๏̯͡๏]۶ ٩͡[๏̯͡๏]۶ ٩͡[๏̯͡๏]۶ ٩͡[๏̯͡๏]۶ ٩͡[๏̯͡๏]۶ ٩͡[๏̯͡๏]۶ ٩͡[๏̯͡๏]۶ ٩͡[๏̯͡๏]۶ ٩͡[๏̯͡๏]۶

  ٩͡[๏̯͡๏]۶

  </>
  _/_


  ٩(-̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃•̃)۶

  ٩(-̮̮̃•̃)۶

  </>
  _/_


  ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶

  ٩(-̮̮̃-̃)۶

  </>
  _/_

  ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄

  ñ/Ñ


  εïз * æ ♂ ♀ ♥ ♠ ♣ ♪ ♫ ﻬ ♬ ♡ ☆ ★ † ۞ ➈ ❤ ✈ ↔ ↕ • ● ° ¤ ๑ ღ « » ™ ® © †

  ┌( ಠ_ಠ)┘
  ı(¯`·._) ______ (¯`·._) (_¸.•'´ $$*`'•.¸_)_____(_¸.•'´ $$*`'•.¸_)

  UPSIDE DOWN ? = ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿

  QUETION MARK (?) = ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟

  BOY & GRIRL = ♂♂♂♂♂♂ ♀♀♀♀♀♀

  ARROW = ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕

  ARROW = ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←

  ARROW = → → → → → → → → → → → →

  ARROW = ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

  ARROW = ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

  ARROW = ► ► ► ► ► ► ► ► ► ►

  ARROW = ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄

  ARROW = « « « « « « « « « « « «

  ARROW = » » » » » » » » » » » »

  ARROW = ‹‹ ‹‹ ‹‹ ‹‹ ‹‹ ‹‹ ‹‹ ‹‹

  HEART = ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥


  SPADE = ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠

  DIAMOND = ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

  CLOVER/CLUB = ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

  SUN = ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

  NOTE = ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
  NOTE = ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪

  DOT = ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

  DOT = ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  SMALL DOT = • • • • • • • • • • • •

  SMALL DOT = ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

  SMALL DOT = · · · · · · · · · · · · · ·

  REGISTERED TRADEMARK = ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

  COPYRIGHT = © © © © © © © © © © © ©

  TRADEMARK = ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™

  FENCE = ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

  CROSS = × × × × × × × × × × × × × × × ×

  CROSS = χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ

  CROSS = Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж

  HEART = ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ

  BUTTERFLIES = εїз εїз εїз εїз εїз εїз εїз εїз

  FACE = ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

  FACE = ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻

  BOX = ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘

  TRIANGLE = Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ

  RANDOM = ╬ ╬ ╬ ╬ ╬ ╬ ╬ ╬ ╬ ╬ ╬ ╬ ╬

  RANDOM = † † † † † † † † † † † † †

  RANDOM = ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪

  RANDOM = ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø

  RANDOM = Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ

  RANDOM = ஐ ஐ ஐ ஐ ஐ ஐ ஐ ஐ ஐ ஐ ஐ

  RANDOM = ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞

  RANDOM = ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩

  RANDOM = ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶
  ۩ ๑ ۞ ♥ ஐ • @ ღ ● ₪ √ ™ № ╬ ~ ξ € ﺕ ≈ ॐ ♪ ® ♂ ♀ û â î ♣ ♠ ◊ εїз ^ + * & % # ¨ o 0 »-> ø ¤ ? ¿ © † ♡ <-« ๏ ย ร ø ж ° ■ஹ ஸ ఋ ఊ ௌ ொ இ ౖ ௲ ூ ஃ ஊ ஏ ஐ ஒ ஓ ஔ ஜ ஞ ి ಔ ృ ూ ప ௯ ௮ ி ஞ ஜ ಋ ౡౠ ౖ ಱ ಯ ಮ ಭ ಬ ↔ ↕ ﻬ ҳ̸Ҳ̸ҳ ± Ψ۝ ╦ ╩ § ▲♦ ¶ ∩ $ ¼ ½ ¾ x » « ╚> <╝❤♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪☀ ஐღ♂♀♥♡☜☞☎☏♠♣▣▤▥▦▩♬♪♩♭♪の ™ ╬ ღ ♂ ♀ ♥ ↔ ↕ → ← ▪ ๑ ▄ █ ▌ ✄ © ® ⁂ ░ ▒ ▒ ▓ ◊ ◦ ♠ ♣ ♪ の → ° ■ ♀ Ψ № ← ∑ ξ ζ ω ∏ √ ∩ ¤ ∞ ≡ ▄ ≠ ^_^ ─ = » « ﺴ ۩ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ▲ γ ō ◊♥╠═╝▫■□۩۞๑»«ஐҳ̸Ҳ̸ҳ©†εïз♪ღ♣♠•±җ۝°• ോ ൌ ് ൗ ൠ ാ ി ീ ു ൂ ൃ ಂ ಃ ಅ ಆ ಇ ಈ ಉ ಊ ಋ ಌ ಎ ಏ ಐ ಒ ಓ ಔ ಕ ಖ ಗ ಘ ಙ ಚ ಛ ೠTARINGA ೡ ೦ ೧ ೨ ೩ ೪ ೫ ೬ ೭ ೮ ೯ ௩ ௪ ௫ ௬ ௭ ௮ ௯ ௰ ௱ ௲ ભ મ ય ર લ ળ વ શ ४ ५ ६ ७ ८ ९॑ ॒ ॓ ॔ क़ ख़ ग़ ज़ ड़ ढ़ फ़ य़ ॠ ॡ ॢ ॣ । ॥ ० १ा ि ी ु ू ृ ँ ं ः ॄ ॅ ॆ े ै ॉ ॊ ो ौ ् ़ॐ २ ڧ ڨ ை३ ஹ ஸ ್ರ" ಳ್௮ ಆ ಕ್ಷ್ ఋ ன ಠ್ ಳ್ ப ம உ ஊ ఊ ௌ ொ இ ౖ ௲ ூ ஃ ஊ ஏ ஐ ஒ ஓTARINGA ஔ ஜ ஞ ి ಔ ృ ూ ప ௯ ௮ ி ஞ ஜ ಋ ౡౠౖ ಱ ಯ ಮ ಭ ಬ ҈ لّـّـّّا ® © җ ♥ ♂ ♀ ♥ ↔ ↕ ▪ ๑ ಕ▄ █ °¹²³∙ ▒ ◊ ◦ ♠ ♣ ♪ の →°■♀ Ψ №← ∑ ξ ζ ω ∏ √ ∩¤ ∞≡ ▄ ≠ ^_^ ─ = ≈≌ ﺴ۩๑ ๑۩۞۩๑ ▓ ▲ γ ō ╦ ╩ ε ┘ ┌ ╬ ω § Θ I ™ ۣ۞ ۝ ù ν ώ x ч ž ۩₪۩ﺴ۩๑ ೪.೫ ๑۩۞۩๑ »»--><--«« ๑۩۞۩๑๑۩ﺴ≈۩₪۩ ∂ † ‡ ‼ ﻙ ფ ﻍ ﻪა ბ გ დ ხ ჯ ჰ ჱ ე ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ล ฦ ว ศ ษ ส •.:.•ോ سيف

  ભ મ ય ર લ ળ વ શ ષ સ હTARINGA ઼ ઽ ા િ ી ુ ૂ ૃ ૄ ૅ ે ૈ ૉ ો ૌ ્ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল শ ষ স ঁ ং ঃ অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ঌ এ ঐ ও ঔ ক খ গহ
  ಐ ಓ ಔ ಕ ಖ ಗ ಘ ಙ ಝ ಞ ಲ ಶ ಹ ೀ ಾ ಿ ಧಿ ೈ ೋ ೌ ೬ ೂ ೄ

  ٩ ホ 么 メ _ ャ ` ヲ _ カ シ ニ ♠ ♣ ◄ ▬ ☻ ▬ ► ♣ ♠ Л п † ‡║ ▓ ☼ ╬ ╠ ╣ ∑ ▒ ╗╚ ═ ╝║ Ξ ﮓ ╬ ☼ ▓¶ ◊ ¤ ∆ ≈ Θ ☻ ☺

  ♧ ♣ § ¨ ¤ ♪ ♫ ♬ ▣ ♡ ♥ ♤ ⅛ ● ◘ ◙ ☼ ◈ ◎ ★ ☆ ㅹ ♦ ⊕ ⊙»–(¯`v´¯)–» ◥◣ 〖〗〘〙【】﴾﴿ e ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § © « ª ¬ ® ¯ °

  ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð

  ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ Ā ā Ă ă Ą ą Ć ć Ĉ ĉ Ċ ċ Č č Ď ď Đ đ Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě ě Ĝ ĝ Ğ ğ Ġ ġ Ģ ģ Ĥ ĥ Ħ ħ Ĩ ĩ Ī ī Ĭ ĭ Į į İ ı

  IJ ij Ĵ ĵ Ķ ķ ĸ Ĺ ĺ Ļ Ŕ ŭ ǎ ˙ Δ ή χ Г Д ψ ί Ε ˚ Ǐ Ů ŕ ļ Ľ Ŗ ů ǐ ˛ Ζ ΰ ω Е Ж ϊ α Η ˜ Ǒ Ű ŗ ľ Ŀ Ř ű ǒ ˝ Θ β ϋ З И ό γ Ι ̀ Ǔ Ų ř ŀ ħ Ĩ Ł Ś

  ų ǔ ́ Κ δ ύ Й К ώ ε Λ ̃ Ǖ Ŵ ś ł Ń Ŝ ŵ ǖ ̉ Μ ζ Ё Л М Ђ η Ν ̣ Ǘ Ŷ ŝ ń Ņ Ş ŷ ǘ ; Ξ θ Ѓ Н О Є ι Ο ΄ Ǚ Ÿ ş ņ Ň Š Ź ǚ ΅ Π κ Ѕ П Р І

  λ Ρ Ά Ǜ ź š ň ʼn Ţ Ż ǜ · Σ μ Ї С Т Ј ν Τ Έ Ǻ ż ţ Ŋ ŋ Ť Ž ǻ Ή Υ ξ Љ У Ф Њ ο Φ Ί Ǽ ž ť Ō ō Ŧ ſ ǽ Ό Χ π Ћ Х Ц Ќ ρ Ψ Ύ Ǿ ƒ ŧ Ŏ

  ŏ Ũ Ơ ǿ Ώ Ω ς Ў Ч Ш Џ σ Ϊ ΐ ˆ ơ ũ Ő ő Ū Ư ˇ Α Ϋ τ А Щ Ъ Б υ ά Β ˉ ư ū Œع ؟ י ֳ ъ б в ы ִ ך ء غ ٥ ۸ ằ Ị ị Ẳ ۹ ٦ ـ آ כ ֵ ь г д э ֶ ל أ ف

  ٧ Ẁ ẳ Ọ ọ Ẵ ẁ ٨ ق ؤ ם ַ ю е ж я ָ מ إ ك ٩ Ẃ ẵ Ỏ ỏ Ặ ẃ ٪ ل ئ ן ֹ ё з и ђ ֻ נ ا م ٫ Ẅ ặ Ố ố Ẹ ẅ ٭ ن ب ס ּ ѓ й к є ֽ ע ة ه ٱ Ạ ẹ Ồ ồ Ẻ

  ạ پ و ت ף ־ ѕ л м і ֿ פ ث ى چ Ả ẻ Ổ ổ Ẽ ả ژ ي ج ץ ׀ ї н о ј ׁ צ ح ً ڤ Ấ ẽ Ỗ ỗ Ế ấ ک ٌ خ ק ׂ љ п р њ ׃ ר د ٍ گ Ầ ế Ộ ộ Ề ầ ی َ ذ ש א
  ћ т ќ ב ת ر ُ ە Ẩ ề Ớ ớ Ể ẩ ۰ ِ ز װ ג ў у ф џ ד ױ س ّ ۱ Ẫ ể Ễ ờỶ ″ ← ⌐ ╛ ▓ ♪   ♫ ■ ╜ ⌠ ↑ ‹ ỷ Ở ễ Ệ ở Ỹ › → ⌡ ╝ □     ▪ ╞ ─ ↓ ‼ ỹ


  Ỡ ệ Ỉ ỡ * ‾ ↔ │ ╟ ▫     ▬ ╠ ┌ ↕ ⁄ * Ợ ỉ Ị ợ ‎ ⁿ ↨ ┐ ╡ ▲     ► ╢ └ ∂ ₣ ‏ Ụ ị Ọ ụ – ₤ ∆ ┘ ╣ ▼     ◄ ╤ ├ ∏ ₧ — Ủ ọ Ỏ ủ
  ― ₪ ∑ ┤ ╥ ◊     ○ ╦ ┬ − ₫ ‗ Ứỏ Ố ứ ‘ € ∕ ┴ ╧ ●     ◘ ╨ ┼ ∙ ℅ ’ Ừ ố Ồ ừ ‚ ℓ √ ═ ╩ ◙     ◦ ╪ ║ ∞ № ‛ Ử ồ Ổ ử “ ™ ∟ ╒ ╫ ☺     ☻ ╬ ╓ ∩ Ω ” Ữ ổ Ỗ ữ „ ℮ ∫ ╔ ▀ ☼     ♀ ▄ ╕ ≈ ⅓ † Ự ỗ Ộ ự ‡ ⅔ ≠TARINGA ╖ █ ♂     ♠ ▌ ╗ ≡ ⅛ • Ỳ ộ Ớ ỳ … ⅜ ≤ ╘ ▐ ♣     ░ ╙ ≥ ⅝ ‰ Ỵ ớ Ờ ỵ ′ ⅞ ⌂ ╚ ▒ ♦  סּ ﮐ ﺉ ﺢ ﺻ ﻔ ﻭ ﻮ ﻕ ﺼ ﺣ ﺊ ﮑ ףּ  fi פּ ﮒ ﺋ ﺤ ﺽ ﻖ ﻯ ﻰ ﻗ ﺾ ﺥ ﺌ ﮓ צּ fl ﬠ קּ ﮔ ﺍ ﺦ ﺿ ﻘ ﻱ ﻲ ﻙ ﻀ ﺧ ﺎ ﮕ רּ שׁ שׂ שּ ﯼ ﺏ ﺨ ﻁ ﻚ ﻳ ﻴ ﻛ ﻂ ﺩ ﺐ ﯽ תּ שּׁ שּׂ וֹ ﱞ ﺑ ﺪ ﻃ ﻜ ﻵ ﻶ ﻝ ﻄ ﺫ ﺒ ﱟ בֿ אַ אָ כֿ ﱠ ﺓ ﺬ ﻅ ﻞ ﻷ ﻸ ﻟ ﻆ ﺭ ﺔ ﱡ פֿ אּ בּ ﭏ ﱢ ﺕ ﺮ ﻇ ﻠ ﻹ ﻺ ﻡ ﻈ ﺯ ﺖ ﴾ ﭖ גּ דּ ﭗ﴿ ﺗ ﺰ ﻉ ﻢ ﻻ ﻼ ﻣ ﻊ ﺱ ﺘ ﷲ ﭘ הּ וּ ﭙ ﺀ ﺙ ﺲ ﻋ ﻤ ﻥ ﻌ ﺳ ﺚ ﭺ זּ טּ ﭻ ﺂ ﺛ ﺴ ﻍ ﻦ ﻧ ﻎ ﺵ ﺜ ﺃ ﭼ ﭽ יּ ךּ ﺄﺝ ﺶ ﻏ ﻨ ﻩ ﻐ ﺷ ﺞ ﺅ ﮊ כּ לּ ﮋ ﺆ ﺟ ﺸ ﻑ ﻪ ﻫ ﻒ ﺹ ﺠﺇ ﮎ מּ נּ ﮏ ﺈ ﺡ ﺺ ﻓ ﻬ ╫ ╬ ▀ ▄ █ ▌ ░ ▒ ▓ ■ □ ▪ ▬ ▲ ► ▼ ◄ ◊ ● 〖〗 !" # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1TARINGA 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ Ā ā Ă ă Ą ą Ć ć Ĉ ĉ Ċ ċ Č č Ď ď Đ đ Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě ě Ĝ ĝ Ğ ğ Ġ ġ Ģ ģ Ĥ ĥ Ħ ħ Ĩ ĩ Ī ī Ĭ ĭ Į į İ ı IJ ij Ĵ ĵ Ķ ķ ĸ Ĺ ĺ Ļ ļ Ľ ľ Ŀ ŀ Ł ł Ń ń Ņ ņ Ň ň ʼn Ŋ ŋ Ō ō Ŏ ŏ Ő ő Œ œ Ŕ ŕ Ŗ ŗ ŘTARINGA ř Ś ś Ŝ ŝ Ş ş Š š Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ű ű Ų ų Ŵ ŵ Ŷ ŷ Ÿ Ź ź Ż ż Ž ž ſ ƒ Ơ ơ Ư ư Ǎ ǎ Ǐ ǐ Ǒ ǒ Ǔ ǔ Ǖ ǖ Ǘ ǘ Ǚ ǚ Ǜ ǜ Ǻ ǻ Ǽ ǽ Ǿ ǿ ˆ ˇ ˉ ˘ ˙ ˚ ˛ ˜ ˝̉ ̀̀ ́ ̉ ̣̣ ; ΄ ΅ Ά · Έ Ή Ί Ό Ύ Ώ ΐ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ϊ Ϋ ά έ ή ί ΰ α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω ϊ ϋ ό ύ ώ Ё Ђ Ѓ Є Ѕ І Ї Ј Љ Њ Ћ Ќ Ў Џ А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я ё ђ ѓ є ѕ і ї ј љ њ ћ ќ ў џ ә Ґ ґ ְ ֱ ֲ ֳ ִ ֵ ֶ ַ ָ ֹฬֻ ּ ֽ ־ ֿ ׀ ׁห ׂ ׃ א ב ג ד ה ו ז ח ט י ך כ ל ם מ ן נ ס ע ף פ ץ צ ק ר ש ת װ ױ ײ ׳ ״ ، ؛ ؟ ء آ أ ؤ إ ئ ا ب ة ت ث ج ح خ د ذ رTARINGA ز س ش ص ض ط ظ ع غ ـ ف ق ك ل م ن ه و ى ي ً ٌ ٍ َ ُ ِ ّ ْ ٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ٪ ٫ ٭ ٱ پ چ ژ ڤ ک گ ی ە ۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ Ẁ ẁ Ẃ ẃ Ẅ ẅ Ạ ạ Ả ả Ấ ấ Ầ ầ Ẩ ẩ Ẫ ẫ Ậ ậ Ắ ắ Ằ ằ Ẳ ẳ Ẵ ẵ Ặ ặ Ẹ ẹ Ẻ ẻ Ẽ ẽ Ế ế Ề ề Ể ể Ễ ễ Ệ ệ Ỉ ỉ Ị ị Ọ ọ Ỏ ỏ Ố ố Ồ ồ Ổ ổ Ỗ ỗ Ộ ộ Ớ ớ TARINGAỜ ờ Ở ở Ỡ ỡ Ợ ợ Ụ ụ Ủ ủ Ứ ứ Ừ ừ Ử ử Ữ ữ Ự ự Ỳ ỳ Ỵ ỵ Ỷ ỷ Ỹ ỹ * * ‎ ‏– — ― ‗ ‘ ’ ‚ ‛ “ ” „ † ‡ • … ‰ ′ ″ ‹ › ‼ ‾ ⁄ ⁿ ₣ ₤ ₧ ₪ ₫ € ℅ ℓ № ™ Ω ℮ ⅓ ⅔ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ← ↑ → ↓ ↔ ↕ ↨ ∂ ∆ ∏ ∑ − ∕ ∙ √ ∞ ∟ ∩ ∫ ≈ ≠ ≡ ≤ ≥ ⌂ ⌐ ⌠ ⌡ ─ │ ┌ ┐ └ ┘ ├ ┤ ┬ ┴ ┼ ═ ║ ╒ ╓ ╔ ╕ ╖ ╗ ╘ ╙ ╚ ╛ ╜ ╝ ╞ ╟ ╠ ╡ ╢ ╣ ╤ ╥ ╦ ╧ ╨ ╩ ╪ ╫ ╬ ▀ ▄ █ ▌ ▐ ░ ▒ ▓ ■ □ ▪ ▫ ▬ ▲ ► ▼ ◄ ◊ ○ ● ◘ ◙ ◦ ☺ ☻ ☼ ♀ ♂ 1 fi fl ﬠ שׁ שׂ שּׁ שּׂ אַ אָ אּבּ גּ דּ הּ וּ זּ טּ יּ ךּ כּ לּ מּ נּ סּ ףּ פּ צּ קּ רּ שּ תּ וֹ בֿ כֿ פֿ ﭏ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﯼ ﯽ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ﴾ ﴿ ﷲ ﺀ ﺁ ﺂ ﺃ ﺄ ﺅ ﺆ ﺇ ﺈ ﺉ ﺊ ﺋ ﺌ ﺍ ﺎ ﺏ ﺐ ﺑ ﺒL¯·¸¸·´¯·¸¸(`..`..-> ¸···´ ۝ ▃▅▆▇█ █▇▆▅▃

  .................. .. ... /´ /)
  .................... ..,../¯ ..//
  .................... ..../... ./ /
  .................... ..,/¯ ..//
  .................... ./... ./ /
  ............./´¯/' ...'/´¯`•¸
  ........../'/.../... ./... ..../¨¯
  ........('(...´(... ....... ,~/'...')
  ................... ..... ../..../
  ..........''....... ..... . _.•´
  ................... ..... ..(


  (¯`·._.·[ (tu nick va aquí) ]·._.·´¯)
  ¨°o.O (tu nick va aquí) O.o°
  ×÷·.·´¯`·)» (tu nick va aquí) «(·´¯`·.·÷×
  · ··^v´¯`×) (tu nick va aquí) (×´¯`v^·· ·
  ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-(_ (tu nick va aquí) _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸
  Oº°‘¨ (tu nick va aquí) ¨‘°ºO
  - - --^[ (tu nick va aquí) ]^-- - -
  •·.·´¯`·.·• (tu nick va aquí) •·.·´¯`·.·•
  `·.¸¸.·´´¯`··._.· (tu nick va aquí) `·.¸¸.·´´¯`··._.·
  (¯`·._) (tu nick va aquí) (¯`·._)
  ¯¨'*·~-.¸¸,.-~*' (tu nick va aquí) ¯¨'*·~-.¸¸,.-~*'
  ׺°”˜`”°º× (tu nick va aquí) ׺°”˜`”°º×
  ·´)› (tu nick va aquí) ‹(`·
  ¸„.-·~¹°”ˆ˜¨ (tu nick va aquí) ¨˜ˆ”°¹~·-.„¸
  ׺°”˜`”°º× (tu nick va aquí) ׺°”˜´”°º×
  (¯`·._.• (tu nick va aquí) •._.·´¯)
  —÷[(` (tu nick va aquí) ´)]÷—
  —(•·÷[ (tu nick va aquí) ]÷·•)—
  —¤÷(`[¤ (tu nick va aquí) ¤]´)÷¤—
  ··¤(`×[¤ (tu nick va aquí) ¤]×´)¤··
  ·´¯`·» (tu nick va aquí) «·´¯`·
  ]¦•¦[ (tu nick va aquí) ]¦•¦[
  `·.,¸¸,.·´¯ (tu nick va aquí) ¯`·.,¸¸,.·´
  [`·.] (tu nick va aquí) [.·´]
  (`·.·• (tu nick va aquí) •·.·´)
  •´¯¥¯`• (tu nick va aquí) •´¯¥¯`•
  •^v^–[ (tu nick va aquí) ]–^v^•
  •·´¯°· (tu nick va aquí) ·°¯`·•
  ·°¯`·• (tu nick va aquí) •·´¯°·
  §.·´¨`°÷·..× (tu nick va aquí) ×..·÷°´¨`·.§
  ]|I{•------» (tu nick va aquí) «------•}I|[
  •]•·´º´·» (tu nick va aquí) «·´º´·•[•
  𺰘¨ (tu nick va aquí) ¨˜°ºð
  <º))))><.·´¯`·. (tu nick va aquí) .·´¯`·.¸><((((º>
  - -¤--^] (tu nick va aquí) [^--¤- -
  ~²ºº²~ (tu nick va aquí) ~²ºº³~
  ._|.<(+_+)>.|_. (tu nick va aquí) ._|.<(+_+)>.|_.
  ..|..<(+_ (tu nick va aquí) _+)>..|..
  -·=»‡«=·- (tu nick va aquí) -·=»‡«=·-
  •°o.O (tu nick va aquí) O.o°•
  +*¨^¨*+ (tu nick va aquí) +*¨^¨*+
  ––––•(-• (tu nick va aquí) •-)•––––
  (¯`•¸·´¯) (tu nick va aquí) (¯`·¸•´¯)
  ··¤(`×[¤ (tu nick va aquí) ¤]×´)¤··
  —(•·÷[ (tu nick va aquí) ]÷·•)—
  ·ï¡÷¡ï· (tu nick va aquí) ·ï¡÷¡ï·
  ()¯¯¯)¯¯ (tu nick va aquí) ¯¯)))~~~
  °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸ (tu nick va aquí) °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸
  »-(¯`v´¯)-» (tu nick va aquí) »-(¯`v´¯)-»
  °l||l° (tu nick va aquí) °l||l°
  •°¤*(¯`°(F)( (tu nick va aquí) )(F)°´¯)*¤°•
  —¤÷(`[¤* (tu nick va aquí) *¤]´)÷¤—
  ¸.´)(`·[ (tu nick va aquí) ]·´)(` .¸
  ·÷±‡± (tu nick va aquí) ±‡±÷
  +*¨^¨*+ (tu nick va aquí) +*¨^¨*+


  } ~ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ²º³ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É ¡ ¢ £ ¤ ¥ Ê ËÌ ÍÌ Í Î Ï Ð ÑÒ Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü

  ÝÞ ß àá â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ Āā Ăă Ąą Ć ć Ĉ θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ’ ‚‛ “ ” „ † ‡

  •… ‰ ′ ″‹› ‼ ‾ ⁄ ⁿ ₣ ₤ ₧ € ℅ ℓ № Ω ℮ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ∂ ∆ ∏ ∑ − ∕ ∙ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≤ ≥ □ ▪ ▫ ◊ ψ ω ϊ ϋ ό ύ ώ Ё Ђ ĉ Ċ ċ Č Ç č Ď ď Đ đ Ē ē

  Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě ě Ĝ ĝ Ğ ğ Ġ ġ Ģ ģ Ĥ ĥ Ħ ħ Ĩ ĩ Ī ī Ĭ ĭ Į į İ ı IJ ij Ĵ ĵ Ķ ķ ĸ Ĺĺ Ļ ļ Ľ ľ Ŀ ŀ Ł ł Ń ń Ņ ņ Ň Ñ ň ʼn Ŋ ŋŌ ō Ŏ ŏ Ő ő Œ œ

  Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř řŚ ś Ŝ ŝ Ş ş Š š Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ű ű Ų ų Ŵ ŵ Ŷ ŷ Ÿ Ź ź Ż ż Ž ž ſ ƒ Ǻ ǻ Ǽ ǽ Ǿ ǿ ˆ ˇ ˉ ˘˙ ˚ · Έ Ή Ί Ό Ύ Ώ

  ΐ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Λ Κ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ ΦΧ Ψ Ω Ϊ Ϋ ά έ ή ί ΰ α β γ δ ε ζ η Ѓ Є Ѕ І Ї Ј Љ Њ Ћ Ќ Ў Џ А Б В Г Д Е Ж З И Й

  К Л М Н О П Р С Т УФ Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я ψ ω ϊ ϋ ό ύ ώ Ё Ђ Ѓ Є Ѕ І Ї Ј Љ Њ Ћ Ќ Ў Џ А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М

  Н О П Р С Т УФ Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я а б в г д е ж з и й к л đ м но п р с т у ф й ů х ц ч ш щъ ы ь ส ห ค ข ๐ э ю я ё

  ђ ѓ є ѕ і јј љ њ ћ ќ ў џ Ґ ґ Ẁ ẁ Ẃ ẃ ẅ Ẅ ฝ ธ ở Ỳ ỳ – — ― ‗ ‘ ą ðخ د ذ ر ز س شص ض ط ظ ع غ ـ ف ق ك א ב ג דה ו ז ח י ך כ ל ם מ ן נ ס ע ף פץ צ ק ר ש ת װױ ײ ׳ ״ ، لم ن ه و ى يً ٌ ٍ َ ُ ِّ ْ % ٤ ٠ ١ ٢ ٣ ٥٦ ٧ ٨

  ............(0 0)
  .---oOO-- (_)-----.
  ╔═════════════════╗
  ║ Escribe tu mensaje aquí!..♥║
  ╚═════════════════╝
  '----------------------oOO
  ........|__|__|
  .......... || ||
  ....... ooO Ooo

  *´¨)
  ¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨)
  (¸.•´ (¸.•` ¤ Escribe tu nombre

  .....____________________ , ,__
  ....../ `---___________----_____|] - - - - - - - - ░ ▒▓▓█D

  ...../_==o;;;;;;;;_______.:/
  .....), ---.(_(__) /
  ....// (..) ), ----"
  ...//___//
  ..//___//
  .//___//

  ....._|____________________,,__
  ..../ `--|||||||||||----------------------_]
  .../_==o ____________________|
  .....),---.(_(__) /
  ....// () ),------
  ...//___//
  ../`----' / ...
  ./____ / ... .

  _______________+88
  _______________+880
  _______________++880
  _______________++880
  ________________+880
  ________________+8880
  ________________++880
  ________________++888_____+++88
  ________________++8888__+++8880++88
  ________________+++8888+++8880++8888
  _________________++888++8888+++888888++8888
  _________________++88++8888++8888888++888888
  _________________++++++888888888888888888_+88
  __________________++++++88888888888888888_++8
  __________________++++++++000888888888888+88
  ___________________+++++++000088888888888_88
  ____________________+++++++00088888888888
  _____________________+++++++088888888888
  _____________________+++++++088888888888
  ______________________+++++++8888888888
  ______________________+++++++0088888888
  ______________________++++++0088888888
  ______________________++++++00888888l

  —————— /´ ¯/)
  —————--/—-/
  —————-/—-/
  ———--/´¯/'--'/´¯`·_
  ———-/'/--/—-/—--/¨¯
  ——--('(———- ¯~/'--')
  ———————-'—--/
  ———-''————_-·´
  ———————--(
  ————-———--

  ____________*/.)__________
  ___________*/..|__________
  __________*/....|__________
  _________*(___)___________
  ___________|_|____________
  ___________|_|____________
  ___________|=|____________
  ___________|=|____________
  ___________|=|____________
  ___________|=|____________
  ___________|=|____________
  ______/#|___|=|___/________
  _____(##(__..|=|__)##)_______
  _____###/__|=|_/###/_______
  ______##)#____.##(_________
  ______ )#/#____####_______
  ______/#|##____####______
  _____(##___###.####)______
  ______(############)_______
  _______(##########)________

  .................../....)
  . ............... /..../
  ................./..../
  ......../´¯.I.¯`./
  ..../... I....I..(¯¯¯`
  ...I.....I....I...¯¯....
  ...I.....I´¯.I´¯.I.....)
  ........` ¯..¯ ´.......'
  ...._________.•´
  .....lo o o o o ol
  .....lo o o o o ol
  .....lo o o o o ol

  ______________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___________$$$$$$$____$$$$$$$$$$$$_____________$$$$$$$$$
  ___________$$$$$$$____$$$$$$$$$$$$____$$$$$$____o$$$$$$$
  ___________o$$$$$$____$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$____$$$$$$o
  ___________{$$$$$$____$$$$$$$$$$$$____$$$$$_____$$$$$$$}
  ____________o$$$$$____$$$$$$$$$$$$_____________$$$$$$$o
  ____________{$$$$$____$$$$$$$$$$$$____$$$$$_____$$$$$$}
  _____________o$$$$____$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$____$$$$o
  ______________$$$$______________$$____$$$$$$____o$$$$
  _______________$$$______________$$_____________o$$$$
  ________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _____________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _______________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  __________________________$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____________________________$$$$$$$$$$$$
  ________________________________$$$$

  ☻♥ ☻
  /♥./█
  .||. .||

  ../(,"♥ ♥(".)
  .../♥. = ./█.
  .._| |_ .._| |_ ★

  ==============
  ..........(¯`v´¯)
  ...........`•.¸.•´
  .........(●̮̮̃•̃)..(●̮̮̃•̃)
  ......... /█ ♥/█
  ==============

  ╔♫═╗╔╗ ♥
  ╚╗╔╝║║♫═╦╦╦╔╗
  ╔╝╚╗♫╚╣║║║║╔╣
  ╚═♫╝╚═╩═╩♫╩═╝
  ஜ۩۞۩ஜ YOU ஜ۩۞۩ஜ

  ╔♫═╗──╔═╗ ♥─────
  ╚╗╔╬═╗║╬╠♫═╦═╗─
  ─║║║╩╣♫║║║║║╬║─
  ─╚╝╚═╝╚╩╩╩╩╩═╝ ♥
  ♥ஜ۩۞۩ஜ ஜ۩۞۩ஜ♥

  ----------Oooo---
  -----------(----)---
  ------------)--/----
  ------------(_/-
  ----oooO----
  ----(---)----
  -------(--
  ------_)-
  -----------Oooo---
  -----------(----)---
  ------------)--/----
  ------------(_/-
  ----oooO----
  ----(---)----
  -------(--
  ------_)-

  ..../""""""""|======[]
  ..../""""""""""""|
  /"""""""""""""""""""""""""
  (@) (@) (@) (@) (@) (@)/

  ......(_/)
  ......( '_')
  ..../""""""""""""======░ ▒▓▓█D
  /"""""""""""""""""""
  _@_@_@_@_@_/

  ║█║▌║█║▌│║▌█║▌║
  01031989-50459 begin_of_the_skype_highlighting 01031989-50459 end_of_the_skype_highlighting

  © Perfil Original & Auténtico®
  █║▌│█│║▌║││█║▌║▌║
  Verificado por facebook

  . __[-]__
  .. (*>*)
  . (.. : .. )
  .( .. : . . )

  …………(¯`O´¯)
  …………*./ | .*
  …………..*♫*.
  ………, • '*♥* ' • ,
  ……. '*• ♫♫♫•*'
  ….. ' *, • '♫ ' • ,* '
  ….' * • ♫*♥*♫• * '
  … * , • Feliz' • , * '
  …* ' •♫♫*♥*♫♫ • ' * '
  ' ' • . Navidad . • ' ' '
  ' ' • ♫♫♫*♥*♫♫♫• * ' '
  …………..x♥x
  …………….♥

  (̅_̅_̅(̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅̅()ڪ

  (̅_̅_̅(̲̲̲̲̲̅̅̅̅̅̅(̅_̅_̲̲̲̅̅̅l̲̅u̲̅c̲̅k̲̅y̲̲̅̅̅_̅_ ̅_̅() ڪے

  (̅_̅_̅(̲̲̲̲̲̅̅̅̅̅̅(̅_̅_̲̅м̲̅a̲̅я̲̅l̲̅b̲̅o̲̅r̲̅o̲̅̅ _̅_̅_̅()ڪے


  ̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̡̡̡̲ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̲̲̲͡͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡

  ✿◕ ‿ ◕✿ _ ❀◕ ‿ ◕❀ _❁◕ ‿ ◕❁ _✾◕ ‿ ◕✾

  ┣▇▇▇═─

  ( ̲̅:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅ ̲̅]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅ )

  ▂ ▃ ▅ ▆ █ Mensaje de estado █ ▆ ▅ ▃ ▂


  ★·.·´¯`·.·★ Mensaje de estado ★·.·´¯`·.·★


  ..♩.¸¸♬´¯`♬.¸¸¤ Mensaje de estado ¤¸¸.♬´¯`♬¸¸.♩..


  ¤♥¤Oº°‘¨☜♥☞¤ Mensaje de estado ¤☜♥☞¨‘°ºO¤♥¤


  ♬ •♩ ·.·´¯`·.·♭•♪ Mensaje de estado ♪ •♭·.·´¯`·.·♩ •♬


  »------(¯` Mensaje de estado ´¯)------»


  ¸.·'★¸.·'★*·~-.¸-(★ Mensaje de estado ★)-,.-~*¸.·'★¸.·'★


  •(♥).•*´¨`*•♥•(★) Mensaje de estado (★)•♥•*´¨`*•.(♥)•


  O.o°<*)>>>= Mensaje de estado =<<<(*>°o.O


  <<..•.¸¸•´¯`•.¸¸¤ Mensaje de estado ¤¸¸.•´¯`•¸¸.•..>>


  신◈기◈今天◈(★) Mensaje de estado (★)◈동방◈기◈天


  -漫~*'¨¯¨'*·舞~ Mensaje de estado ~舞*'¨¯¨'*·~漫-


  •☆.•*´¨`*••♥ Mensaje de estado ♥••*´¨`*•.☆•


  •♥•♥•♥•♥ ☜ Mensaje de estado ☞ ♥•♥•♥•♥•♥•


  «-•·.·´¯`·.·•雪 Mensaje de estado 雪•·.·´¯`·.·•-»


  ╰☆╮¤°.¸¸.·´¯`»® Mensaje de estado ®«´¯`·.¸¸.°¤╰☆╮


  ♥ⓛⓞⓥⓔ♥☜ Mensaje de estado ☞♥ⓛⓞⓥⓔ♥


  ●☆● ☆● ☆● ☆● Mensaje de estado ●☆● ☆● ☆● ☆●


  ◢♂◣◥♀◤ Mensaje de estado ◢♂◣◥♀◤


  ๑۞๑,¸¸,ø¤º°`°๑۩ Mensaje de estado ۩๑ ,¸¸,ø¤º°`°๑۞๑


  .•°¤*(¯`★´¯)*¤° Mensaje de estado °¤*(¯`★´¯)*¤°


  ..•.¸¸•´¯`•.¸¸.ஐ Mensaje de estado ஐ..•.¸¸•´¯`•.¸¸.


  (¯`•.ゃ_ゃ.• Mensaje de estado •.ゃ_ゃ.•´¯)


  ¸.•♥•.¸¸.•♥• Mensaje de estado •♥•.¸¸.•♥•.¸


  ஐ¤*¨¨*¤¨°o.O( Mensaje de estado )O.o°¤*¨¨*¤εïз


  -~*'¨¯¨'*·~㊅ Mensaje de estado ㊅~*'¨¯¨'*·~-


  ☆,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-(★ Mensaje de estado ★)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸☆


  ☜♥☞ º°”˜`”°º☜( Mensaje de estado )☞ º°”˜`”°☜♥☞


  (¯`'·.¸(♥)¸.·'´¯) Mensaje de estado (¯`'·.¸(♥)¸.·'´¯)


  (¯`·._)♣ ♤ ♥♠( Mensaje de estado )♣ ♤ ♥♠(¯`·._)


  ((((¯♀'·.¸(★) Mensaje de estado (★)¸.·'♂ ´¯))))


  <º))))><.•´¯`•.( Mensaje de estado )¸.•´¯`•.¸><((((º>


  - -¤--^]( Mensaje de estado )[^--¤- -


  ~²ººº~( Mensaje de estado )~²ººº~


  ._|.<(+_+)>.|_.( Mensaje de estado )._|.<(+_+)>.|_.


  • ••^v´¯`×)( Mensaje de estado )(×´¯`v^•• •


  ,.-~*'¨¯¨'*•~-.¸-(_( Mensaje de estado )_)-,.-~*'¨¯¨'*•~-.¸


  - - --^[( Mensaje de estado )]^-- - -


  ••.•´¯`•.••( Mensaje de estado ) ••.•´¯`•.••


  `•.¸¸.•´´¯`••._.•( Mensaje de estado )•.¸¸.•´´¯`••._.•


  (¯`•._)( Mensaje de estado )(¯`•._)


  ¯¨'*•~-.¸¸,.-~*'( Mensaje de estado )¯¨'*•~-.¸¸,.-~*'


  (¯`•._.•[( Mensaje de estado )]•._.•´¯)


  ¨°o.O( Mensaje de estado )O.o°


  ×÷•.•´¯`•)»( Mensaje de estado )«(•´¯`•.•÷×


  Oº°‘¨( Mensaje de estado )¨‘°ºO


  ׺°”˜`”°º×( Mensaje de estado )׺°”˜`”°º×


  .•´¯`•->( Mensaje de estado )<-•´¯`•. .. |..<(+_( Mensaje de estado )_+>..|..


  -•=»‡«=•-( Mensaje de estado )-•=»‡«=•-


  •°o.O( Mensaje de estado )O.o°•


  ––––•(-•( Mensaje de estado )•-)•––––


  (¯`•¸•´¯)( Mensaje de estado )(¯`•¸•´¯)


  ••¤(`×[¤( Mensaje de estado )¤]×´)¤••


  »-(¯`v´¯)-»( Mensaje de estado )»-(¯`v´¯)-»


  °l||l°( Mensaje de estado )°l||l°


  •°¤*(¯`°(☺)(( Mensaje de estado ))(☺)°´¯)*¤°•


  —¤÷(`[¤*( Mensaje de estado )*¤]´)÷¤—


  ¸.´)(`•[( Mensaje de estado )]•´)(` .¸


  •÷±‡±( Mensaje de estado )±‡±÷


  +*¨^¨*+( Mensaje de estado )+*¨^¨*+


  —(••÷[( Mensaje de estado )]÷••)—


  •ï¡÷¡ï•( Mensaje de estado )•ï¡÷¡ï•


  •!¦[•( Mensaje de estado )•]¦!•


  °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸( Mensaje de estado )°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸


  ,-*'^'~*-.,_,.-*~ Mensaje de estado ~*-.,_,.-*~'^'*-,


  .•¯(_.•¯(_.•¯(_ Mensaje de estado _)¯`•._)¯`•._)¯`•.


  ©º°°º©©º°°º© Mensaje de estado ©º°°º©©º°°º©


  ||¯|_|¯|_( Mensaje de estado )_|¯|_|¯||

  __________________ ##
  _________________###*
  ______________.*#####
  _____________*######
  ___________*#######
  __________*########.
  _________*#########.
  _________*#######*##*
  ________*#########*###
  _______*##########*__*##
  _____*###########_____*
  ____############
  ___*##*#########
  ___*_____########
  __________#######
  ___________*######
  ____________*#####*
  ______________*####*
  ________________*####
  __________________*##*
  ____________________*##
  _____________________*##.
  ____________________.#####.
  _________________.##########
  ________________.####*__*####

  __________@@@@@@
  _________@________@________@@@@@@
  ________@___________@_____@_________@
  ________@_____________@@@__________@
  _________@___________________________@
  __________@_______@@@@@___________@
  ___@@@@@@____@@@@@@@_________@
  __@_____________@@@@@@@_________@
  _@_____________@@@@@@@@_______@
  _@_____________@@@@@@@@_____@
  _@_____________@@@@@@@______@
  ___@____________@@@@@_________@
  _____@@@@@_______________________@
  _________@@_________________________@
  _________@___________@@___________@
  __________@________@@__@@@@@@@
  ___________@_____@@
  ____________@@@@_@
  ____________________@
  ____________________@
  ____________________@
  _____________________@
  ______________________@
  ______________________@____@@@
  ______________@@@@__@__@_____@
  _____________@_______@@@___@@
  ________________@@@____@__@@
  _______________________@
  ______________________@
  _____________________@
  ____________________@

  _____Sexy?Sex
  ____?Sexy?Sexy
  ___y?Sexy?Sexy?
  ___?Sexy?Sexy?S
  ___?Sexy?Sexy?S
  __?Sexy?Sexy?Se
  _?Sexy?Sexy?Se
  _?Sexy?Sexy?Se
  _?Sexy?Sexy?Sexy?
  ?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy
  ?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?Se
  ?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?Sex
  _?Sexy?__?Sexy?Sexy?Sex
  ___?Sex____?Sexy?Sexy?
  ___?Sex_____?Sexy?Sexy
  ___?Sex_____?Sexy?Sexy
  ____?Sex____?Sexy?Sexy
  _____?Se____?Sexy?Sex
  ______?Se__?Sexy?Sexy
  _______?Sexy?Sexy?Sex
  ________?Sexy?Sexy?sex
  _______?Sexy?Sexy?Sexy?Se
  _______?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?
  _______?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy
  _______?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?S
  ________?Sexy?Sexy____?Sexy?Sexy?se
  _________?Sexy?Se_______?Sexy?Sexy?
  _________?Sexy?Se_____?Sexy?Sexy?
  _________?Sexy?S____?Sexy?Sexy
  _________?Sexy?S_?Sexy?Sexy
  ________?Sexy?Sexy?Sexy
  ________?Sexy?Sexy?S
  ________?Sexy?Sexy
  _______?Sexy?Se
  _______?Sexy?
  ______?Sexy?
  ______?Sexy?
  ______?Sexy?
  ______?Sexy
  ______?Sexy
  _______?Sex
  _______?Sex
  _______?Sex
  ______?Sexy
  ______?Sexy
  _______Sexy
  _______ Sexy?
  ________SexY

  ´´´´´´´´´´¶¶*..**..*
  ´´´´´´´´´¶¶¶ .*.*.*.
  ¶¶¶´´´´´¶¶´¶*..**.*.
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶*.*.**..**.
  ´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.*.*.*.
  ´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶*.*.**.
  ´´´´¶¶´´´´´¶¶¶.**.**.*.
  ´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶*.*.*.**.
  ´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶´´´´´´´´¶*.**.*.*.*
  ´¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶*..**.*.
  ´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶*.*.**.*
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶*.*.**.*.*
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶*.*.*.*.*
  ´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶ *.**.*.*
  ´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶*..**.**.*
  ´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶*.**.*.* /
  ´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.**…
  ´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶*….
  ´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶*.**.*
  ´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶*.*.*.**.
  ´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶´´´´¶¶*.*.*.**.
  ´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶*.*.*.*
  ´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶´¶¶¶ .**.*.
  ´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶ *.**.*
  ´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶ *.**.
  ´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶*.*.*.
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶*.*.**.
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶*.*.**.*

  ___________________________00_____0___00000000
  __________________________00_______000_______00
  __________________________0_________0_________0
  _________________________0_____000_0000_______00
  _______0000000_______00000____0___0_____000000000
  ______0_______0000000____0____0__0_______000_____0
  _____0___________________0_____000________0_0____0
  _____0___________________00_____00_______0__0____0
  ____00_____________________00000__0000000000____0
  ____00_________________________________0_______000
  _____0__________________________________0000000___0
  _____00____________________________________________0
  _____00____________________________________________00
  _____0______________________________________________0
  ____00______________________________________________0000
  ____0_______________________________________________0
  ____0_____________________________________00_________0
  ____00___________________________________0000_______000
  ____00__________00________________________00________0
  _____0_________0000_________________________________0
  _____0000_______00____________000_________________00000
  ___0000______________________0___0_________________0
  _______0______________________000_________________0
  _______000______________________________________00000
  _____00_00____________________________________000____00
  __________000_____________________________0000_________0
  _________00_0000____________________000000_____________0
  _______00_______00000000000000000000__0__0_____________0
  ______________00_____0_____0__________0___0___________00
  _____________0________0_____0________00____0_________00
  ___________0__________0______00000000_______0______00
  __________0___________0_____________________00___000
  _________0____________0______________________0000

  _________00000000000___________000000000000________
  ______00000000_____00000___000000_____0000000______
  ____0000000_____________000______________00000_____
  ___0000000_______________0_________________0000____
  __000000____________________________________0000___
  __00000_____________________________________ 0000__
  _00000______________________________________00000__
  _00000_____________________________________000000__
  __000000_________________________________0000000___
  ___0000000______________________________0000000____
  _____000000____________________________000000______
  _______000000________________________000000________
  __________00000_____________________0000___________
  _____________0000_________________0000_____________
  _______________0000_____________000________________
  _________________000_________000___________________
  _________________ __000_____00_____________________
  ______________________00__00_______________________

  ……..@*@*
  ….@*……..@* …………………………@*
  ..@*……………@* ………………@*……..@*
  .@*……………….@*……….@*……………..@*
  @*…………………..@*…@*………………….@*
  @*………………………*……………………..@*
  .@*…………………………………………….@*
  ..@*………………………………………..@*
  ….@*…………………………………..@*
  ……..@*…………………………..@*
  ………..@*……………………@*
  …………….@*…………..@*
  ……………….@*……@*
  ………………….*..@*
  ……………………@
  ……………………*
  ……………………@
  ……………………*

  ……..*………*
  …..*……………*
  …*………………..*
  ..*………………….*
  .*……………………*………*….*
  *…………………….*…*…………..*
  .*…………………….*……………….*
  ..*…………………….*…………….*
  …*…………………………………*
  …..*…………………………….*
  ……..*………………………*
  ………..*………………….*
  ……………*……………*
  ………………*……….*
  …………………*…..*
  ………………….*..*
  ……………………*
  ……………………*
  …………………..*
  ……………………*
  ……………………..*
  ………………………..*
  …………………………..*
  ……………………………*
  ………………………….*
  ……………………….*
  ………………………*
  …………………….*

  ´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
  ´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´¶¶¶¶¶
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´¶¶

  ……….(…(`…-“’´´-…´)…)……….
  …………..)……–…….–….(………..
  …………./……(o…_…o)….……….
  ………….………(..0..)……./……….
  ……….__.`.-._…’=’.._.-.´.__…….
  ……./…….’#.’#.,.–.,.#’.#.’….…..
  …….__))……….’#'……… ((__/…..
  __xxxxxxxxxxx______xxxxxxxxxx
  _xxxxxxxxxxxxxx___xxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  _xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  __xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ____xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  _______xxxxxxxxxxxxxxxxx
  ________xxxxxxxxxxxx
  __________xxxxxxxxx
  ____________xxxxx
  _____________xxx
  _____________xx
  _____________*

  ................ (_)
  ...............(___)
  ...............(___)
  ...............(___)
  ...............(___)
  ./_____/__/----__/_____/
  .______°_¤ ---- ¤_°_/____/
  ............. __°__ /
  .............._°_/
  ..............[_/]
  ..............[[¤]]
  ..............[;¤;]
  ..............[;;¤;;]
  .............;[;¤]]
  ............;;[;¤]]-
  ...........;;;[[o]]--
  ..........;;;;[[o]]---
  .........;;;;;[[o]]---
  .........;;;;;[[o]]---
  ..........;;;;[[o]/---/
  ...........;;;[[o]/---/
  ............;;[[]/---/
  .............;[[/---/
  ..............[/---/
  .............../---/
  ............../---/]
  ............./---/]];
  ............/---/#]];;
  ...........---[#]];;;
  ...........---[#]];;;
  ............--[#]];;
  .............-[#]];
  ..............[#]]
  ...............#//
  ................./

  ________´$$$$`_____________________________,,,_
  _______´$$$$$$$`_________________________´$$$`
  ________`$$$$$$$`______,,________,,_______´$$$$´
  _________`$$$$$$$`____´$$`_____´$$`____´$$$$$´
  __________`$$$$$$$`_´$$$$$`_´$$$$$`__´$$$$$$$´
  ___________`$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_´$$$$$$$´_
  ____________`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$`´$$$$$$´_
  ___,,,,,,______`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$´_
  _´$$$$$`____`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$´_
  ´$$$$$$$$$`´$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$´_
  ´$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$´_
  ___`$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$_$$$$$$´_
  ______`$$$$$$$$$$$$$_$$$$$__$$_$$$$$$_$$´_
  _______`$$$$$$$$$$$$,___,$$$$,_____,$$$$$´_
  _________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
  __________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
  ____________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
  _______________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_

  ______________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___________$$$$$$$____$$$$$$$$$$$$_____________$$$$$$$$$
  ___________$$$$$$$____$$$$$$$$$$$$____$$$$$$____o$$$$$$$
  ___________o$$$$$$____$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$____$$$$$$o
  ___________{$$$$$$____$$$$$$$$$$$$____$$$$$_____$$$$$$$}
  ____________o$$$$$____$$$$$$$$$$$$_____________$$$$$$$o
  ____________{$$$$$____$$$$$$$$$$$$____$$$$$_____$$$$$$}
  _____________o$$$$____$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$____$$$$o
  ______________$$$$______________$$____$$$$$$____o$$$$
  _______________$$$______________$$_____________o$$$$
  ________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _____________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _______________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  __________________________$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____________________________$$$$$$$$$$$$
  ________________________________$$$$

  ............(0 0)
  .---oOO-- (_)-----.
  ╔══════════════════════════════╗
  ║ Mensaje aquí... ║
  ╚══════════════════════════════╝
  '----------------------oOO
  ........|__|__|
  .......... || ||
  ....... ooO Ooo


  İmage

  - Si a algún usuario más se le ocurre o tiene más ideas, no duden en agregarlas en los comentarios; de esta manera iremos aumentando con la ayuda de todos la colección!  İmage
  (Este mensaje fue modificado por última vez en: 27-02-2013, 03:49 AM por CrashOverride93.)
  18-02-2013, 01:22 AM
  Buscar Responder


  Super moderadores

  Super Moderador (STAFF)


  ******
  1,352

  137
  Nivel: 31 [Nivel]
  Rango : 8%
  RangoRango
  Actividad : 4%
  ActividadActividad
  Experiencia : 69 %
  ExperienciaExperiencia
  RE: Iconos y Símbolos para Facebook, Twitter, Messenger, etc...
  Se han agregado mas iconos y dibujos
  (Este mensaje fue modificado por última vez en: 27-02-2013, 03:50 AM por CrashOverride93.)
  27-02-2013, 03:50 AM
  Buscar Responder


  Colaborador

  Coaching by design


  *****
  2,023

  28
  Nivel: 37 [Nivel]
  Rango : 8%
  RangoRango
  Actividad : 3%
  ActividadActividad
  Experiencia : 13 %
  ExperienciaExperiencia
  RE: Iconos y Símbolos para Facebook, Twitter, Messenger, etc...
  Excelente, muchas gracias

  "De todas las maravillas que he oído, la que mayor asombro me causa es que los hombres tengan miedo."
  Julio Cesar - W. Shakespeare

  Pinterest
  Facebook
  27-02-2013, 05:09 AM
  Buscar Responder


  Novel

  Escritor Friki


  **
  984

  98
  Nivel: 27 [NivelNivelNivel]
  Rango : 9%
  RangoRango
  Actividad : 5%
  ActividadActividad
  Experiencia : 81 %
  ExperienciaExperiencia
  RE: Iconos y Símbolos para Facebook, Twitter, Messenger, etc...
  bueno aqui les dejo mi compilacion de 138 Dibujos, aqui una imagen con algunos.

  İmage

  Contenido Oculto:

  Debes responder para ver este contenido

  (Este mensaje fue modificado por última vez en: 27-02-2013, 10:31 AM por CriticalError.)
  27-02-2013, 10:30 AM
  Buscar Responder


  Registrados

  Miembro Junior


  **
  9

  0
  Nivel: 1 [Nivel]
  Rango : 8%
  RangoRango
  Actividad : 97%
  ActividadActividad
  Experiencia : 86 %
  ExperienciaExperiencia
  RE: Iconos y Símbolos para Facebook, Twitter, Messenger, etc...
  Gracias por el gran aporte!
  30-03-2013, 10:46 AM
  Buscar Responder


  Colaborador

  Coaching by design


  *****
  2,023

  28
  Nivel: 37 [Nivel]
  Rango : 8%
  RangoRango
  Actividad : 3%
  ActividadActividad
  Experiencia : 13 %
  ExperienciaExperiencia
  RE: Iconos y Símbolos para Facebook, Twitter, Messenger, etc...
  Muy bueno gracias.

  "De todas las maravillas que he oído, la que mayor asombro me causa es que los hombres tengan miedo."
  Julio Cesar - W. Shakespeare

  Pinterest
  Facebook
  30-03-2013, 09:18 PM
  Buscar Responder


  Novel

  Miembro


  **
  212

  0
  Nivel: 13 [NivelNivelNivelNivel]
  Rango : 8%
  RangoRango
  Actividad : 12%
  ActividadActividad
  Experiencia : 58 %
  ExperienciaExperiencia
  RE: Iconos y Símbolos para Facebook, Twitter, Messenger, etc...
  Está sumamente bueno, gracias!


  İmage
  25-04-2013, 10:21 PM
  Buscar Responder


  Salto de foro:


  Usuarios navegando en este tema: 1 invitado(s)

  Acerca ForoNsN - New Softwarez Network

  Somos una comunidad abierta a todo tipo de persona, con ganas de aprender y compartir todo tipo de conocimiento!

  ""El Don más grande que podemos hacer a otros no es compartir con ellos nuestra riqueza, sino hacerles descubrir la propia""

   

  Información